Hotărâri de consiliu

TitluDescriereData
HCL 26/2024privind acordarea unui mandat special pentru a vota in Adunarea Generala a ADI „ECO Dunarea” Braila pentru aprobarea Actului aditional nr. 2 la Contractul de delegare nr. 302/27.02.2023 incheiat cu TRACON SRL Bucuresti2024/06/13
HCL 25/2024privind acordarea unui mandat special ADI „ECO Dunarea” Braila si reprezentantului de drept al Consiliul local al comunei Tichilesti, in Adunarea Generala a ADI „ECO Dunarea” Braila2024/05/20
HCL 24/2024privind avizarea documentatiilor de atribuire necesare delegarii gestiunii de colectare separata si transport separat al deseurilor menajere si al deseurilor similare din jud. Braila si salubrizare cai publice in Mun. Braila si acordarea unor mandate speciale pentru a vota in Adunarea Generala a ADI ECO DUNAREA Braila2024/05/20
HCL 23/2024privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii „Infiintare retea de alimentare cu gaze naturale in satul Albina, comuna Tichilesti, jud. Braila” aprobat pentru finantare prin Programul national de investitii „Anghel Saligny”2024/05/20
HCL 22/2024privind aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului comunei Tichilesti la data de 31.12.20232024/05/20
HCL 21/2024privind aprobarea conturilor de executie al bugetului local si al bugetului activitatilor finantate intregral din venituri proprii pe anul 20232024/05/20
HCL 20/2024privind aprobarea modificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 20242024/05/20
HCL 18/2024privind aprobarea tipului de suport alimentar si modalitatea de distribuire a acestuia beneficiarilor Scolii Gimnaziale Tichilesti, com. Tichilesti, jud. Braila, conform Programului National „Masa Sanatoasa”2024/04/10
HCL 17/2024privind aprobarea modificarii bugetului local de venituri si cheltuieli si a programului anual de achizitii publice pentru anul 20242024/04/10
HCL 16/2024privind modificarea art. 5 din HCL nr. 47/28.09.2016, privind infiintarea Asociatiei Club Sportiv „Dunarea Tichilesti” la nivelul comunei Tichilesti, cu participarea Consiliului local al Comunei Tichilesti si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare2024/03/26
HCL 15/2024privind aprobarea reactualizarii Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor al comunei Tichilesti2024/03/26
HCL 14/2024privind aprobarea insusirii inventarului bunurilor aferente sistemului public de alimentare cu apa apartinand domeniului public al UAT comuna Tichilesti2024/03/26
HCL 13/2024privind aprobarea insusirii inventarului actualizat al bunurilor care apartin domeniului privat al comunei Tichilesti2024/03/26
HCL 12/2024privind aprobarea insusirii inventarului actualizat al bunurilor care apartin domeniului public al comunei Tichilesti2024/03/26
HCL 11/2024privind actualizarea Programului de achizitii publice si a anexei privind achizitiile publice pentru obiectivul de investitii „Dotarea cu mobilier si echipamente digitale a Scolii Gimnaziale Tichilesti, jud. Braila”2024/03/26
HCL 10/2024privind aprobarea modificarii bugetului local de venituri si cheltuieli si a programului anual de achizitii publice pentru anul 20242024/03/26
HCL 9/2024privind acordarea unor mandat speciale pentru a vota in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara  Dunarea Braila pentru aprobarea Actelor aditionale la contractele de delegare din cadrul proiectului „Sistem de management integrat al deseurilor” in jud. Braila2024/02/08
HCL 8/2024privind aprobare finantarii Asociatiei Club Sportiv „Dunarea Tichilesti” cu suma de 52.000lei din bugetul local2024/02/08
HCL 7/2024privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli, a bugetului activitatilor finantate integral din venituri proprii si a programului anual de achizitii publice pentru anul 20242024/02/08
HCL 5/2024privind aprobarea planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca ce se vor efectua de catre persoanele apte de munca beneficiare de venitul minim de incluziune2024/01/26
HCL 4/2024privind aprobarea retelei scolare la nivelul comunei Tichilesti, pentru anul scolar 2024-20252024/01/26
HCL 3/2024privind aprobarea acoperirii definitive din execedentul bugetului local al anului precedent, a deficitului sectiunii de dezvoltare cu suma de 826.229,00 lei2024/01/26
HCL 2/2024privind aprobarea finantarii din excedentul bugetului local al anului precedent, a sectiunii de dezvoltare cu suma de7.673.700.51 lei precum si acoperirea temporara a golurilor de casa a sectiunii de functionare cu suma de 300.000lei pentru anul 20242024/01/26
HCL 1/2024privind validarea Dispozitiei nr. 402/2023 privind suplimentarea bugetului local pe anul 20232024/01/26
HCL 62/2023privind aprobarea decontarii contravalorii cheltuielilor de transport functionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tichilesti2023/12/14
HCL 61/2023privind acordarea unui mandat special reprezentantului de drept al UAT Tichilesti, de a vota in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara  Dunarea Braila pentru aprobarea tarifelor si tarifelor distincte privind gestionarea deseurilor aferente activitatilor desfasurate de operatorii pe fluxul deseurilor municipale din cadrul proiectului SMID in judetul Braila2023/12/14
HCL 60/2023privind stabilirea impozitelor si taxelor locale aplicabile in anul fiscal 20242023/12/14
HCL 59/2023privind aprobarea regulamentului pentru instituirea taxei de salubrizare in comuna Tichilesti, jud. Braila2023/12/14
HCL 58/2023privind aprobarea strategiei anuale de achizitii publice si a programului anual de achizitii publice pentru anul 20242023/12/14
HCL 57/2023privind aprobarea modificarii bugetului local de venituri si cheltuieli si a programului anual de achizitii publice pentru anul 20232023/12/14
HCL 56/2023privind aprobarea includerii teritoriului comunei Tichilesti, jud. Braila in zona pescareasca ce va fi arie eligibila a Strategiei de dezvoltare locala integrata a zonei pescaresti a judetului Braila pentru perioada de programare 2021-20272023/11/22
HCL 55/2023privind stabilirea si aprobarea salariilor pentru primar, viceprimar, functii publici si contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primariei Tichilesti, incepand cu luna decembrie 20232023/11/22
HCL 54/2023privind modificarea organigramei si a statului de functii din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tichilesti2023/11/22
HCL 53/2023privind aprobarea modificarii bugetului local de venituri si cheltuieli si a programului anual de achizitii publice pentru anul 20232023/11/22
HCL 52/2023privind alegerea presedintelui de sedinta2023/11/22
HCL 51/2023privind acordarea unui mandat special d-lui Primar Davidescu Gicu, in calitate de reprezentant de drept al UAT Tichilesti, sa voteze in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara  Dunarea Braila pentru semnarea Actelor aditionale la contractele de delegare aferente proiectului „Sistem de management integrat al deseurilor” in jud. Braila2023/10/25
HCL 50/2023privind infiintarea Serviciului specializat pentru gestionarea cainilor fara stapan la nivelul comunei Tichilesti, jud. Braila2023/10/25
HCL 49/2023privind aprobarea modificarii bugetului local de venituri si cheltuieli si a programului anual de achizitii publice pentru anul 20232023/10/25
HCL 48/2023privind infiintarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Tichilesti2023/10/12
HCL 47/2023privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor / acordurilor cadru pentru achizitionarea produselor si a contractelor / acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor necesare educative aferente programului de catre consiliul local in anii scolari 2023-2026, la nivelul comunei Tichilesti, jud. Braila2023/09/12
HCL 46/2023privind aprobarea asocierii Comunei Tichilesti, prin Consiliul local Tichilesti cu Judetul Braila, prin Consiliul judetean Braila, pentru cofinantarea si realizarea lucrarilor privind obiectiul de investitii „Servicii de proiectare si executare lucrari privind obiectiul de investitii „Lucrari de eficientizare energetica – sediul primariei, caminul cultural si iluminat public – in comuna Tichilesti, jud. Braila”2023/09/12
HCL 45/2023privind aprobarea Programului de achizitii publice si a anexei privind achizitiile publice pentru obiectivul de investitii „Dotarea cu mobilier si echipamente digitale a Scolii Gimnaziale Tichilesti, jud. Braila”2023/09/12
HCL 44/2023privind aprobarea modificarii bugetului local de venituri si cheltuieli2023/09/12
HCL 43/2023privind transmiterea in folosinta gratuita a infrastructurii de imbunatatiri funciare, care consta in antene de irigatii si hidranti apartinand domeniului privat al comunei Tichilesti catre OUAI CD I-A Albina2023/08/16
HCL 42/2023privind trecerea in domeniul privat al comunei Tichilesti a infrastructurii de imbunatatiri funciare, care consta in antene de irigatii si hidranti2023/08/16
HCL 41/2023privind revocarea HCL nr. 18/2023 privind stabilirea si aprobarea salariilor pentru primar, viceprimar, functionarii publici si personalul contractual din cadrul familiei ocupationale „Administratie” pentru aparatul propriu al Primariei Tichilesti, incepand cu 01 noiembrie 20222023/08/16
HCL 40/2023privind aprobarea proiectului tehnic si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Lucrari de eficientizare energetica, sediul primariei, caminul cultural si iluminat public in comuna Tichilesti, jud. Braila”2023/08/16
HCL 39/2023privind aprobarea modificarii bugetului local de venituri si cheltuieli si a programului anual de achizitii publice pentru anul 20232023/08/16
HCL 38/2023privind alegerea presedintelui de sedinta2023/08/16
HCL 37/2023privind aprobarea insusirii inventarului bunurilor aferente sistemului public de alimentare cu apa apartinand domeniului public al UAT comuna Tichilesti2023/07/04
HCL 36/2023privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute catre SC Urleasca Wind Farm SRL in scopui executarii unor lucrari de constructii pe De205 aflat in domeniul privat al comunei Tichilesti aferente investitiei „Amenajare drumuri de exploatare DJ255A, acces DN21 cu De205”2023/07/04
HCL 35/2023privind aprobarea modificarii bugetului local de venituri si cheltuieli si a programului anual de achizitii publice pentru anul 20232023/07/04
HCL 34/2023privind avizarea modificarii si completarii a Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apa si de Canalizare – Actualizat – aprobat prin Hotarara nr. 2 din 26.03.2018 a Adunarii Generale  a Asociatiei si a formei actualizate a acetuia2023/06/06
HCL 33/2023privind avizarea Studiului de specialitate pentru stabilirea nivelurilor Indicatorilor de Performanta ai Serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare in Aria Delegata operatorului SC Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila SA…2023/06/06
HCL 32/2023privind transmiterea in folosinta gratuita a infrastructurii de imbunatatiri funciare, care consta in antene de irigatii si hidranti apartinand domeniului privat al comunei Tichilesti catre OUAI CD I-A Albina2023/06/06
HCL 31/2023privind trecerea in domeniul privat al comunei Tichilesti a infrastructurii de imbunatatiri funciare, care consta in antene de irigatii si hidranti2023/06/06
HCL 30/2023privind aprobarea delegarii dreptului de depunere a cererii de finantare in vederea implementarii si monitorizarii proiectului „Microbuze electrice pentru un viitor sustenabil al invatamantului din jud. Braila” finantat prin PNRR2023/06/06
HCL 29/2023privind aprobarea modificarii regulamentului pentru instituirea si administrarea taxei de salubrizare in comuna Tichilesti, jud. Braila2023/05/23
HCL 28/2023privind aprobarea proiectului tehnic si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Amenajare intersectie drum comunal DC9 – DE584(DN21) – De205 , comuna Tichilesti, jud. Braila”2023/05/23
HCL 27/2023privind aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului comunei Tichilesti la data de 31.12.20222023/05/23
HCL 26/2023privind aprobarea contului de executie al bugetului local si al bugetului activitatilor finantate intregral din venituri proprii pe anul 20222023/05/23
HCL 25/2023privind aprobarea modificarii bugetului local de venituri si cheltuieli si a programului anual de achizitii publice pentru anul 20232023/05/23
HCL 24/2023privind alegerea presedintelui de sedinta2023/05/23
HCL 23/2023privind revocarea HCL nr.14/09.03.2023 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local Tichilesti in comisia de evaluare a performantelor profesionale ale secretarului general al comunei Tichilesti2023/04/26
HCL 22/2023privind acordarea unui mandat special ADI „ECO Dunarea” Braila si reprezentantului de drept al membrului Asociat – UAT Tichilesti, prin Consiliul local al comunei Tichilesti, in Adunarea Generala a ADI „ECO Dunarea” Braila2023/04/26
HCL 21/2023privind avizarea modificarii si completarii a Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apa si de Canalizare – Actualizat – aprobat prin Hotarara nr. 2 din 26.03.2018 a Adunarii Generale  a Asociatiei2023/04/26
HCL 20/2023privind avizarea Studiului de specialitate pentru stabilirea nivelurilor Indicatorilor de Performanta ai Serviciului public de alimentare cu apa…2023/04/26
HCL 19/2023privind reorganizarea Serviciului voluntar penru situatii de urgenta de la nivelul comunei Tichilesti2023/04/26
HCL 18/2023privind stabilirea si aprobarea salariilor pentru primar, viceprimar, functionarii publici si personalul contractual din cadrul familiei ocupationale „Administratie” pentru aparatul propriu al Primariei Tichilesti, incepand cu 01 noiembrie 20222023/04/26
HCL 17/2023privind desemnarea reprezentantului UAT comuna Tichilesti in Adunarea Generala a Asociatiei C.I.D.I.E.D.D. Braila2023/04/26
HCL 16/2023privind aprobarea modificarii bugetului local de venituri si cheltuieli si a programului anual de achizitii publice pentru anul 20232023/04/26
HCL 15/2023privind aprobarea reactualizarii Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor al comunei Tichilesti2023/03/09
HCL 14/2023privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local Tichilesti in comisia de evaluare a performantelor profesionale ale secretarului general al comunei Tichilesti2023/03/09
HCL 13/2023privind aprobarea regulamentului pentru instituirea taxei de salubrizare in comuna Tichilesti, jud. Braila2023/03/09
HCL 12/2023privind modificarea bugetului local de venituri si cheltuieli si a programului anual de achizitii publice pentru anul 20232023/03/09
HCL 11/2023pentru aprobarea Protocolului de colaborare cu Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale , privind implementarea proiectului „HUB de Sericii MMSS – SII MMSS” Cod MySmis 130963. 2023/02/03
HCL 10/2023privind aprobarea strategiei de dezvoltare locala a comunei Tichilesti 2021-20272023/02/03
HCL 9/2023privind aprobarea documentatiei pentru obtinerea avizelor si acordurilor actualizata, a devizului general actualizat si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Amenajare intersectie drum comunal DC9 – DE584(DN21) – De205 , comuna Tichilesti, jud. Braila”2023/02/03
HCL 8/2023privind aprobarea serviciului de salubrizare la nivelul comunei Tichilesti2023/02/03
HCL 7/2023privind aprobare finantarii Asociatiei Club Sportiv „Dunarea Tichilesti” cu suma de 49.000lei din bugetul local2023/02/03
HCL 6/2023privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli, a bugetului activitatilor finantate integral din venituri proprii si a programului anual de achizitii publice pentru anul 20232023/02/03
HCL 5/2023privind alegerea presedintelui de sedinta2023/02/03
HCL 4/2023privind aprobarea planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca ce se vor efectua de catre persoanele apte de munca beneficiare de ajutor social 2023/01/26
HCL 3/2023privind aprobarea acoperirii definitive din execedentul bugetului local al anului precedent, a deficitului sectiunii de dezvoltare cu suma de 599.267,14lei2023/01/26
HCL 2/2023privind aprobarea finantarii din excedentul bugetului local al anului precedent, a sectiunii de dezvoltare cu suma de 6.677.796,44 lei precum si acoperirea temporara a golurilor de casa a sectiunii de functionare cu suma de 250.000lei pentru anul 20232023/01/26
HCL 1/2023privind aprobarea retelei scolare la nivelul comunei Tichilesti, pentru anul scolar 2023-20242023/01/26
HCL 42/2022privind avizarea documentelor necesare atribuirii „Contractului de Delegarea gestiunii activitatii de eliminare, prin depozitare, a deseurilor reziduale, a deseurilor stradale, a reziduurilor rezultate de la instalatiile de tratare a deseurilor municipale, si dupa caz a deseurilor ce nu pot fi valorificate, provenite din activitati de reamenajare si reabilitare interioara si/sau exterioara a locuintelor la Depozitul ecologic DEDMI Muchea, provenite din zona 1 de operare, jud. Braila”…2022/12/21
HCL 41/2022privind stabilirea impozitelor si taxelor locale aplicabile in anul fiscal 20232022/12/21
HCL 40/2022privind aprobarea strategiei anuale de achizitii publice si a programului anual de achizitii publice pentru anul 20232022/12/21
HCL 39/2022privind modificarea bugetului local de venituri si cheltuieli si a programului anual de achizitii publice pentru anul 20222022/12/21
HCL 38/2022privind alegerea presedintelui de sedinta2022/12/21
HCL 37/2022privind aprobarea Actului Aditional nr. 2/2022 la Contractului de delegare a gestiunii activitatilor pentru colectare si transport a deseurilor municipale in jud. Braila si a activitatii de maturat, spalat, stropit  si intretinere cai publice in Municipiul Braila nr. 360/07.06.2022…2022/11/25
HCL 36/2022privind aprobarea insusirii inventarului actualizat al bunurilor care apartin domeniului privat al comunei Tichilesti2022/11/25
HCL 35/2022privind modificarea bugetului local de venituri si cheltuieli si a programului anual de achizitii publice pentru anul 20222022/11/25
HCL 34/2022privind alegerea presedintelui de sedinta2022/11/25
HCL 33/2022privind aprobarea Actului Aditional nr. 1/2022 la Contractului de delegare a gestiunii activitatilor pentru colectare si transport a deseurilor municipale in jud. Braila si a activitatii de maturat, spalat, stropit  si intretinere cai publice in Municipiul Braila nr. 360/07.06.2022…2022/10/31
HCL 32/2022privind aprobarea modificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 20222022/10/31
HCL 31/2022privind modificarea bugetului local de venituri si cheltuieli si a programului anual de achizitii publice pentru anul 20222022/09/26
HCL 30/2022privind aprobarea Actului aditional nr.25 – privind modificarea punctului 4 al alin. (2) al art. 36 – Preturile, Tarifele si alte surse de venit din cap.1 – Sistemul financiar -Titlu II – Sistemul financiar si sistemul contabil – din Dispozitii Generale ale Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare nr. 670 din 10.09.2009 – cu modificarile si completarile ulterioare – in baza Strategiei de Tarifare a Serviciilor pentru perioada 2021-2025 – actualizata2022/08/25
HCL 28/2022privind alegerea presedintelui de sedinta2022/08/25
HCL 29/2022privind acordarea unui mandat special d-lui Primar Davidescu Gicu, in calitate de reprezentant de drept al UAT Tichilesti, sa voteze in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara  Dunarea Braila aprobarea Strategiei de tarifare a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare pentru perioada 2021-20252022/08/25
HCL 27/2022privind aprobarea masurilor pentru eficientizarea inscrierii datelor in Registrul Agricol pentru perioada 2020-20242022/07/27
HCL 26/2022privind modificarea bugetului local de venituri si cheltuieli si a programului anual de achizitii publice pentru anul 20222022/07/27
HCL 25/2022privind modificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 20222022/06/30
HCL 24/2022privind aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului comunei Tichilesti la data de 31.12.20212022/05/19
HCL 23/2022privind aprobarea conturilor de executie al bugetului local si al bugetului activitatilor finantate intregral din venituri proprii pe anul 20212022/05/19
HCL 22/2022privind modificarea bugetului local de venituri si cheltuieli si a programului anual de achizitii publice pentru anul 20222022/05/19
HCL 21/2022 privind alegerea presedintelui de sedinta2022/05/19
HCL 20/2022privind insusirea inventarului bunurilor apartinand sistemului public de alimentare cu apa si aprobarea apartenentei la domeniul public al comunei Tichilesti a bunurilor de retur inventariate2022/04/28
HCL 19/2022privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local Tichilesti in comisia de evaluare a performantelor profesionale ale secretarului general al comunei Tichilesti2022/03/30
HCL 18/2022privind aprobarea reactualizarii Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor al comunei Tichilesti2022/03/30
HCL 17/2022privind insusirea variantei finale a proiectului de steag a comunei Tichilesti2022/03/30
HCL 16/2022privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ privind obiectivul de investitii „Infiintare retea de alimentare cu gaze naturale in satul Albina, comuna Tichilesti, jud. Braila” prin Programul national de investitii „Anghel Saligny” aprobat prin OUG95/20212022/03/30
HCL 15/2022privind aprobarea modificarii bugetului local de venituri si cheltuieli si a programului anual de achizitii publice pentru anul 20222022/03/30
HCL 14/2022privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici privind obiectivul de investitii „Extindere retea electrica de distributie 0.4KV, str. Vasile Alecsandri, loc. Tichilesti, jud. Braila”2022/03/30
HCL 13/2022privind aprobarea contractului de cofinantare a lucrarilor de investitii necesare pentru extinderea retelei electrice de distributie privind obiectivul de investitii „Extindere retea electrica de distributie 0.4KV, str. Vasile Alecsandri, loc. Tichilesti, jud. Braila”2022/03/30
HCL 12/2022privind aprobarea insusirii inventarului actualizat al bunurilor care apartin domeniului privat al comunei Tichilesti2022/03/30
HCL 11/2022privind aprobarea insusirii inventarului actualizat al bunurilor care apartin domeniului public al comunei Tichilesti2022/03/30
HCL 10/2022privind aprobarea modificarii bugetului local de venituri si cheltuieli2022/02/24
HCL 8/2022privind aprobarea finantarii din excedentul bugetului local al anului precedent, a sectiunii de dezvoltare cu suma de 5.053.936,00lei precum si acoperirea temporara a golurilor de casa a sectiunii de functionare cu suma de 250.000lei pentru anul 20222022/02/10
HCL 7/2022privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli, a bugetului activitatilor finantate integral din venituri proprii si a programului anual de achizitii publice pentru anul 20222022/02/10
HCL 6/2022privind alegerea presedintelui de sedinta2022/02/10
HCL 5/2022privind aprobarea planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca ce se vor efectua de catre persoanele apte de munca beneficiare de ajutor social 2022/01/27
HCL 4/2022privind aprobarea retelei scolare la nivelul comunei Tichilesti, pentru anul scolar 2022-20232022/01/27
HCL 3/2022privind aprobarea serviciului de salubrizare la nivelul comunei Tichilesti2022/01/27
HCL 2/2022privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Infiintare retea de alimentare cu gaze naturale in satul Albina , comuna Tichilesti, jud. Braila”2022/01/27
HCL 1/2022privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Amenajare intersectie drum comunal DC9 – DE584(DN21) – De205 , comuna Tichilesti, jud. Braila”2022/01/27
HCL 39/2021privind aprobarea cotei de combustibil pentru autoturismul din dotarea primariei comunei Tichilesti pentru anul 20222021/12/20
HCL 38/2021privind actualizarea inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al comunei Tichilesti2021/12/20
HCL 37/2021privind stabilirea impozitelor si taxelor locale aplicabile in anul fiscal 20212021/12/20
HCL 36/2021privind aprobarea strategiei anuale de achizitii publice si a programului anual de achizitii publice pentru anul 20222021/12/20
HCL 35/2021privind aprobarea modificarii bugetului local de venituri si cheltuieli si a programului anual de achizitii publice pentru anul 20212021/12/20
HCL 34/2021privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Construire camin cultural in satul Albina, comuna Tichilesti, jud. Braila”2021/11/24
HCL 33/2021privind aprobarea modificarii bugetului local de venituri si cheltuieli si a programului anual de achizitii publice pentru anul 20212021/11/24
HCL 32/2021privind alegerea presedintelui de sedinta2021/11/24
HCL 31/2021privind aprobarea scoaterii din functiune si casarea unor mijloace fixe si obiecte de inventar aflate in patrimoniul comunei Tichilesti2021/10/29
HCL 30/2021privind aprobarea modificarii bugetului local de venituri si cheltuieli si a programului anual de achizitii publice pentru anul 20212021/10/29
HCL 29/2021privind aprobarea concesionarii suprafetei de 16068mp, d-lui Cerchia Marian, aferent constructiilor detinute pe raza satului Albina in incinta fostului Complex de miei2021/09/28
HCL 28/2021privind aprobarea modificarii bugetului local de venituri si cheltuieli si a programului anual de achizitii publice2021/09/28
HCL 27/2021privind aprobarea modificarii bugetului local de venituri si cheltuieli si a programului anual de achizitii publice2021/08/31
HCL 26/2021privind alegerea presedintelui de sedinta2021/08/31
HCL 25/2021privind aprobarea modificarii bugetului local de venituri si cheltuieli, a bugetului activitatilor finantate integral din venituri proprii si a programului anual de achizitii publice pentru anul 20212021/07/22
HCL 24/2021privind modificarea programului anual de achizitii publice pe anul 20212021/06/29
HCL 23/2021privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui spatiu in suprafata de 30mp din incinta imobilului Casa Specialistului apartinand domeniului public al comunei Tichilesti situat pe str. Tudor Arghezii nr. 11 pentru desfasurarea unor activitati economice2021/06/29
HCL 22/2021privind aprobarea insusirii inventarului actualizat al bunurilor care apartin domeniului public al comunei Tichilesti2021/06/29
HCL 21/2021privind aprobarea propunerii de trecere a drumului de exploatare DE161 in suprafata de 1.17ha si a drumului de exploatare DE222 in suprafata de 1.13ha, din domeniul privat al statului si administrarea Agentiei Domeniilor Statului in domeniul privat al comunei Tichilesti, jud. Braila, in vederea facilitarii deplasarii persoanelor pe malul fluviului Dunarea pentru pescuit si agrement prin modernizarea acestora2021/05/28
HCL 20/2021privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) „Construire sediu detasament 2 de pompieri Braila, jud. Braila, com. Tichilesti, Tarla 57, Parcela 161/2+160/3”2021/05/28
HCL 19/2021privind aprobare finantarii Asociatiei Club Sportiv „Dunarea Tichilesti” cu suma de 25.000lei din bugetul local2021/05/28
HCL 18/2021privind aprobarea contului de executie al bugetului local si al bugetului activitatilor finantate intregral din venituri proprii pe anul 20202021/05/28
HCL 17/2021privind aprobarea modificarii bugetului local de venituri si cheltuieli si a programului anual de achizitii publice2021/05/28
HCL 16/2021privind alegerea presedintelui de sedinta2021/05/28
HCL 15/2021privind aprobarea finantarii din excedentul bugetului local al anului precedent, a sectiunii de dezvoltare cu suma de 3.575.006,67lei precum si acoperirea temporara a golurilor de casa a sectiunii de functionare cu suma de 220.000,0lei pentru anul 20212021/04/16
HCL 14/2021privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli, a bugetului activitatilor finantate integral din venituri proprii si a programului anual de achizitii publice pentru anul 20212021/04/16
HCL 13/2021privind aprobarea reactualizarii Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor al comunei Tichilesti2021/03/30
HCL 12/2021privind aprobarea modificarii anexei nr. 1 – calcul impozite/taxe pe cladiri persoane juridice – la HCL nr. 51 / 21.12.2020 a Consiliului local Tichilesti privind stabilirea impozitelor si taxelor locale aplicabile in anul fiscal 20212021/02/25
HCL 11/2021privind aprobarea Actului aditional nr.24 – privind modificarea si completarea unor prevederi ale Dispozitiilor Generale, Dispozitii Speciale – Partea comuna, Dispozitii Speciale – Partea de apa si Dispozitii Speciale – Partea de canalizare – ale Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare nr. 670 din 10.09.2009 – cu modificarile si completarile ulterioare – in baza Strategiei de Tarifare a Serviciilor pentru perioada 2021-20252021/02/25
HCL 10/2021privind modificarea HCL nr. 16 / 13.02.2021 a Consiliului local Tichilesti privind aprobarea contributiei la cofinantarea datorata de catre UAT comuna Tichilesti, in calitate de beneficiar direct al investitiilor Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din jud. Braila in perioada 2014-2020, conform Studiului de fezabilitate cu anele aferente2021/02/25
HCL 9/2021privind modificarea HCL nr. 15 / 13.02.2021 a Consiliului local Tichilesti privind aprobarea Planului anual de evolutie a preturilor / tarifelor serviciilor conform rezultatelor Analizei cost-beneficiu din Studiul  de Fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din jud. Braila in perioada 2014-20202021/02/25
HCL 8/2021privind modificarea HCL nr. 13 / 13.02.2020 a Consiliului local Tichilesti privind aprobarea Listei de investitii Prioritare pe Sistemele de Alimentare cu Apa si a Listei de Investitii pe Sistemele de Apa Uzata, care se vor realiza prin Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din jud. Braila in perioada 2014-20202021/02/25
HCL 7/2021privind modificarea HCL nr. 12 / 13.02.2020 a Consiliului local Tichilesti privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din jud. Braila in perioada 2014-2020 si a indicatorilor tehnico-economici ai Proiectului – pentru UAT comuna Tichilesti2021/02/25
HCL 6/2021privind alegerea presedintelui de sedinta2021/02/25
HCL 5/2021privind reorganizarea Serviciului voluntar penru situatii de urgenta de la nivelul comunei Tichilesti2021/01/27
HCL 4/2021privind aprobarea planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca ce se vor efectua de catre persoanele apte de munca beneficiare de ajutor social 2021/01/27
HCL 3/2021privind aprobarea retelei scolare la nivelul comunei Tichilesti, pentru anul scolar 2021-20222021/01/27
HCL 2/2021privind avizarea scoaterii din circuitul agricol si includerea in intravilanul comunei Tichilesti a suprafetei de 7253mp, situat in T57, P160/3, nr. cadastral 72622, propietatea publica a statului aflat in administrarea MAI – Inspectoratul pentru Situatii de urgenta „Dunarea” al jud. Braila2021/01/27
HCL 1/2021privind modificarea si completarea HCL nr. 43 / 12.11.2020 privind alegerea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Tichilesti2021/01/27
HCL 54/2020privind aprobarea neasumarii responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor / acordurilor cadru pentru achizitia produselor si a contractelor / acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor necesare educative aferente programului pentru anii scolari 2021-20232020/12/21
HCL 53/2020privind constatarea incetarii de drept, prin deces, a mandatului de consilier local al domnului Tatu Dumitru, precum si vacantarea locului de consilier in cadrul Consiliului Local al comunei Tichilesti2020/12/21
HCL 52/2020privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului local Tichilesti, jud. Braila2020/12/21
HCL 51/2020privind stabilirea impozitelor si taxelor locale aplicabile in anul fiscal 20212020/12/21
HCL 50/2020privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al comunei Tichilesti a bunurilor de retur din cadrul sistemului de alimentare cu apa al comunei Tichilesti, in vederea scoaterii la casare2020/12/21
HCL 49/2020privind aprobarea strategiei anuale de achizitii publice si a programului anual de achizitii publice pentru anul 20212020/12/21
HCL 48/2020privind aprobarea modificarii bugetului local de venituri si cheltuieli si a programului anual de achizitii publice2020/12/21
HCL 47/2020privind desemnarea reprezentantului de drept al membrului Asociat – UAT Tichilesti, prin Consiliul local al comunei Tichilesti, in Adunarea Generala a ADI „ECO Dunarea” Braila si acordarea unui mandat special pentru a vota in Adunarea Generala anumite proiecte de hotarari2020/11/12
HCL 46/2020privind desemnarea reprezentantului de drept al membrului Asociat – UAT Tichilesti, in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara  Dunarea Braila si acordarea unui mandat special pentru a vota in Adunarea Generala anumite proiecte de hotarari2020/11/12
HCL 45/2020privind aprobarea modificarii bugetului local de venituri si cheltuieli si a programului anual de achizitii publice pentru anul 20202020/11/12
HCL 44/2020privind alegerea viceprimarului2020/11/12
HCL 43/2020privind alegerea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Tichilesti2020/11/12
HCL 42/2020privind alegerea presedintelui de sedinta2020/11/12
HCL 41/2020privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli, a bugetului activitatilor finantate integral din venituri proprii si a programului anual de achizitii publice pentru anul 20202020/09/29
HCL 40/2020privind alegerea presedintelui de sedinta2020/09/29
HCL 39/2020privind aprobarea modificarii bugetului local de venituri si cheltuieli si a programului anual de achizitii publice2020/08/31
HCL 38/2020privind completarea HCL nr. 62/23.12.2019 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale aplicabile in anul fiscal 20202020/07/29
HCL 37/2020privind aprobarea Dispozitiei primarului comunei Tichilesti nr. 112/02.07.2020 privind acordarea unui premiu in suma de 900lei d-nei Radu Trandafira in varsta de 100ani2020/07/29
HCL 36/2020privind stabilirea si santionarea unor contraventii pe raza administrativ teritoriala a comunei Tichilesti, jud. Braila2020/07/29
HCL 35/2020privind aprobarea alocarii suprafetei de 2.50ha, situata in tarlaua 57 si a suprafetei de 1.00ha situat in tarlaua 2 pentru depozitarea deseurilor inerte provenite din activitatile de constructii si demolari de pe raza comunei Tichilesti, jud. Braila2020/07/29
HCL 34/2020privind aprobarea modificarii bugetului local de venituri si cheltuieli si a programului anual de achizitii publice2020/07/29
HCL 33/2020privind aprobarea modificarii bugetului local de venituri si cheltuieli si a programului anual de achizitii publice2020/06/29
HCL 32/2020privind alegerea presedintelui de sedinta2020/06/29
HCL 31/2020privind modificarea art. 5 din HCL nr. 47/28.09.2016, privind infiintarea Asociatiei Club Sportiv „Dunarea Tichilesti” la nivelul comunei Tichilesti, cu participarea Consiliului local al Comunei Tichilesti si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare2020/05/28
HCL 30/2020privind aprobarea reactualizarii Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor al comunei Tichilesti2020/05/28
HCL 29/2020privind aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului comunei Tichilesti, la data de 31.12.20192020/05/28
HCL 28/2020privind aprobarea contului de executie al bugetului local si al bugetului activitatilor finantate intregral din venituri proprii pe anul 20192020/05/28
HCL 27/2020privind aprobarea decontarii din bugetul local a contributiei pentru economia circulara pentru deseurile municipale, destinate a fi elimintate prin depozitare conform OUG nr. 74/20182020/05/28
HCL 26/2020privind aprobarea modificarii bugetului local de venituri si cheltuieli si a programului anual de achizitii publice2020/05/28
HCL 25/2020privind alegerea presedintelui de sedinta2020/05/28
HCL 24/2020privind atribuirea in folosinta gratuita a suprafetei de 1mp apartinand domeniului public al comunei Tichilesti catre Societatea de Distribuitie a Energiei Muntenia Nord SA prin Sucursala de Distributie a Energiei Electrice Braila pentru amplasarea instalatiei electrice de racordare a locului de consum permanent, locuinta situata in com. Tichilesti, str. Mihai Eminescu, nr. 198, jud. Braila2020/04/30
HCL 23/2020privind aproabarea completarii HCL nr. 8 / 27.01.2020 privind aprobarea planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca ce se vor efectua de catre persoanele apte de munca beneficiare de ajutor social2020/04/30
HCL 22/2020privind aprobarea insusirii inventarului actualizat al bunurilor care apartin domeniului public al comunei Tichilesti2020/04/30
HCL 21/2020privind aprobarea modificarii bugetului local de venituri si cheltuieli si a programului anual de achizitii publice2020/04/30
HCL 20/2020privind aprobare finantarii Asociatiei Club Sportiv „Dunarea Tichilesti” cu suma de 30.000lei din bugetul local2020/02/13
HCL 19/2020privind transmiterea in folosinta gratuita a Infrastructurii de imbunatatiri funciare, care consta in antene de irigatii apartinand domeniului privat al comunei Tichilesti catre OUAI IMAGINI TICHILESTI2020/02/13
HCL 18/2020privind trecerea in domeniul privat al comunei Tichilesti a infrastructurii de imbunatatiri funciare, care consta in antene de irigatii si hidranti2020/02/13
HCL 17/2020privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale precum si Planului operational pentru implementarea acesteia pentru perioada 2020-2024 la nivelul comunei Tichilesti, jud. Braila2020/02/13
HCL 16/2020privind aprobarea contributiei la cofinantarea datorata de catre UAT comuna Tichilesti, in calitate de beneficiar direct al investitiilor Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din jud. Braila in perioada 2014-2020, conform Studiului de fezabilitate cu anele aferente2020/02/13
HCL 15/2020privind aprobarea Planului anual de evolutie a preturilor / tarifelor serviciilor conform rezultatelor Analizei cost-beneficiu din Studiul  de Fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din jud. Braila in perioada 2014-20202020/02/13
HCL 14/2020privind punerea la dispozitia Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din jud. Braila in perioada 2014-2020, a terenurilor aferente investitiilor, care se vor realiza in comuna Tichilesti2020/02/13
HCL 13/2020privind aprobarea Listei de investitii Prioritare pe Sistemele de Alimentare cu Apa si a Listei de Investitii pe Sistemele de Apa Uzata, care se vor realiza prin Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din jud. Braila in perioada 2014-20202020/02/13
HCL 12/2020privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din jud. Braila in perioada 2014-2020 si a indicatorilor tehnico-economici ai Proiectului – pentru UAT comuna Tichilesti2020/02/13
HCL 11/2020privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli, a bugetului activitatilor finantate integral din venituri proprii si a programului anual de achizitii publice pentru anul 20202020/02/13
HCL 10/2020privind alegerea presedintelui de sedinta2020/02/13
HCL 9/2020privind aprobarea retelei scolare la nivelul comunei Tichilesti, pentru anul scolar 2020-20212020/01/27
HCL 8/2020privind aprobarea planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca ce se vor efectua de catre persoanele apte de munca beneficiare de ajutor social2020/01/27
HCL 7/2020privind aprobarea finantarii din excedentul bugetului local al anului precedent, a sectiunii de dezvoltare cu suma de 2.070.782,75lei precum si acoperirea temporara a golurilor de casa a sectiunii de functionare cu suma de 150.000,0lei pentru anul 20202020/01/27
HCL 6/2020privind aprobarea acoperirii definitive din execedentul bugetului local al anului precedent, a deficitului sectiunii de dezvoltare cu suma de 1.289.927,58lei2020/01/27
HCL 5/2020privind aprobarea Protocolului de colaborare pentru acoperirea costurilor nete pentru deseurile de ambalaje gestionate prin serviciul de salubrizare al UAT comuna Tichilesti si a incheierii acestui a cu SC  Greenpoint Management SA, in calitate de organizatie care implementeaza raspunderea extinsa a producatorilor2020/01/27
HCL 4/2020privind aprobarea studiului de fezabilitate, devizului general si a indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investitii „Infiintare retea de alimentare cu gaze naturale in satul Albina, comuna Tichilesti, jud. Braila”2020/01/27
HCL 3/2020privind aprobarea devizului general la finalizarea obiectivul de investitii „Reabilitarea drumurilor din comuna Tichilesti, jud. Braila – extindere etapa II”2020/01/27
HCL 2/2020privind aprobarea devizului general la finalizarea obiectivul de investitii „Reconfigurare partiala, refunctionalizare si amenajare curte interioara – Scoala Gimnaziala Tichilesti”2020/01/27
HCL 1/2020privind aprobarea devizului general la finalizarea obiectivul de investitii „Reabilitarea strazilor din sat Albina, comuna Tichilesti, jud. Braila”2020/01/27
HCL 68/2019privind modificarea bugetului local de venituri si cheltuieli2019/12/23
HCL 67/2019privind aprobarea strategiei anuale de achizitii publice si a programului anual de achizitii publice pentru anul 20202019/12/23
HCL 66/2019privind avizarea documentelor necesare atribuirii Contractului de delegare a gestiunii activitatilor pentru colectare si transport a deseurilor municipale in jud. Braila si a activitatii de maturat, spalat, stropit  si intretinere cai publice in Municipiul Braila din cadrul „Sistemului de management integrat al deseurilor” in jud. Braila, mandatarea reprezentantului legal pentru a vota documentele mentionate si mandatarea Asociatiei pentru derularea procedurii de atribuire publica a contractului2019/12/23
HCL 65/2019privind reorganizarea Serviciului voluntar penru situatii de urgenta de la nivelul comunei Tichilesti2019/12/23
HCL 64/2019privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului local Tichilesti, jud. Braila, revizuit confomr OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ2019/12/23
HCL 63/2019privind modificarea programului anual de achizitii publice pe anul 20192019/12/23
HCL 62/2019privind stabilirea impozitelor si taxelor locale aplicabile in anul fiscal 20202019/12/23
HCL 61/2019privind atribuirea in folosinta gratuita a suprafetei de 1.5mp apartinand domeniului public al comunei Tichilesti catre Societatea de Distribuitie a Energiei Muntenia Nord SA prin Sucursala de Distributie a Energiei Electrice Braila pentru amplasarea instalatiei electrice de racordare a locului de consum permanent, locuinta situata in com. Tichilesti, str. Anton Pann, nr. 5, jud. Braila2019/11/28
HCL 59/2019privind modificarea organigramei si a statului de functii din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tichilesti2019/11/28
HCL 60/2019privind atribuirea in folosinta gratuita a suprafetei de 1.5mp apartinand domeniului public al comunei Tichilesti catre Societatea de Distribuitie a Energiei Muntenia Nord SA prin Sucursala de Distributie a Energiei Electrice Braila pentru amplasarea instalatiei electrice de racordare a locului de consum permanent, locuinta situata in com. Tichilesti, str. Mihail Sadoveanu, nr. 130, jud. Braila2019/11/28
HCL 58/2019privind aprobarea insusirii inventarului actualizat al bunurilor care apartin domeniului public al comunei Tichilesti2019/11/28
HCL 57/2019privind modificarea programului anual de achizitii publice pe anul 20192019/11/28
HCL 56/2019privind alegerea presedintelui de sedinta2019/11/28
HCL 55/2019privind transmiterea in folosinta gratuita a Infrastructurii de imbunatatiri funciare apartinand domeniului privat al comunei Tichilesti catre OUAI IMAGINI TICHILESTI2019/10/31
HCL 54/2019privind modificarea HCL nr. 40/25.07.2019 privind aprobarea trecerii in domeniul privat al comunei Tichilesti a Infrastructurii de irigatii fara propietar, care consta in antene de irigatii2019/10/31
HCL 53/2019privind atribuirea in folosinta gratuita a suprafetei de 1.5mp apartinand domeniului public al comunei Tichilesti catre Societatea de Distribuitie a Energiei Muntenia Nord SA prin Sucursala de Distributie a Energiei Electrice Braila pentru amplasarea instalatiei electrice de racordare a locului de consum permanent, locuinta situata in com. Tichilesti, str. Lucian Blaga, nr. 2, jud. Braila2019/10/31
HCL 52/2019privind modificarea art. 2 din HCL nr. 32/19.06.2019 privind aprobarea asocierii Comunei Tichilesti, prin Consiliul local Tichilesti, cu Judetul Braila, prin Consiliul judetean Braila, pentru cofinantarea si realizarea lucrarilor privind obiectivul de investitii „Proiect si executie: Lucrari de executie teren sport – gazon artificial, sat Albina, com. Tichilesti, jud. Braila”2019/10/31
HCL 51/2019privind aprobarea insusirii inventarului actualizat al bunurilor care apartin domeniului public al comunei Tichilesti2019/10/31
HCL 50/2019privind modificarea bugetului local de venituri si cheltuieli si a programului anual de achizitii publice2019/10/31
HCL 49/2019privind abrogarea HCL nr. 41 / 25.07.2019 privind transmiterea in folosinta gratuita a Infrastructurii secundare de irigatii apartinand domeniului privat al comunei Tichilesti catre OUAI IMAGINI TICHILESTI2019/09/23
HCL 48/2019privind modificarea organigramei si a statului de functii din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tichilesti2019/09/23
HCL 47/2019privind modificarea bugetului local de venituri si cheltuieli si a programului anual de achizitii publice2019/09/23
HCL 46/2019privind incetarea aplicabilitatii HCL nr. 2 / 28.01.2019 privind aprobarea Actului constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de utilitati publice „Braila Gaz”2019/08/13
HCL 45/2019privind atribuirea in folosinta gratuita a suprafetei de 1mp apartinand domeniului public al comunei Tichilesti catre Societatea de Distribuitie a Energiei Muntenia Nord SA prin Sucursala de Distributie a Energiei Electrice Braila2019/08/13
HCL 44/2019privind aprobarea devizului general actualizat si a indicatorilor tehnico-economici actualizati dupa aplicarea prevederilor art. 71 alin (1) din OUG nr. 114/2018 privind obiectivul de investitii „Reconfigurare partiala, refunctionalizare si amenajare curte interioara – Scoala Gimnaziala Tichilesti”2019/08/13
HCL 43/2019privind aprobarea modificarii bugetului local de venituri si cheltuieli si a programului anual de achizitii publice2019/08/13
HCL 42/2019privind alegerea presedintelui de sedinta2019/08/13
HCL 41/2019privind transmiterea in folosinta gratuita a Infrastructurii secundare de irigatii apartinand domeniului privat al comunei Tichilesti catre OUAI IMAGINI TICHILESTI2019/07/25
HCL 40/2019privind trecerea in domeniul privat al comunei Tichilesti a Infrastructurii de irigatii fara propietar, care consta in antene de irigatii2019/07/25
HCL 39/2019privind aprobarea modificarii bugetului local de venituri si cheltuieli si a programului anual de achizitii public2019/07/25
HCL 38/2019privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Compartimentului de Asistenta sociala al nivelul comunei Tichilesti2019/06/19
HCL 37/2019privind insusirea variantei finale a proiectului de stema a comunei Tichilesti2019/06/19
HCL 36/2019privind aprobarea devizului general actualizat, a indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investitii „Reabilitarea strazilor din sat Albina, comuna Tichilesti, jud. Braila”2019/06/19
HCL 35/2019privind aprobarea devizului general actualizat, a indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investitii „Reabilitarea drumurilor din comuna Tichilesti, jud. Braila – extindere etapa II”2019/06/19
HCL 34/2019privind aprobarea asocierii Comunei Tichilesti, prin Consiliul local Tichilesti, cu Judetul Braila, prin Consiliul judetean Braila, pentru cofinantarea si realizarea lucrarilor privind obiectivul de investitii „Lucrari de imbracare asfaltica platforma curte interioara Primaria comunei Tichilesti”2019/06/19
HCL 33/2019privind aprobarea asocierii Comunei Tichilesti, prin Consiliul local Tichilesti, cu Judetul Braila, prin Consiliul judetean Braila, pentru cofinantarea si realizarea lucrarilor privind obiectivul de investitii „Construire garaj”2019/06/19
HCL 32/2019privind aprobarea asocierii Comunei Tichilesti, prin Consiliul local Tichilesti, cu Judetul Braila, prin Consiliul judetean Braila, pentru cofinantarea si realizarea lucrarilor privind obiectivul de investitii „Proiect si executie: Lucrari de executie teren sport – gazon artificial, sat Albina, com. Tichilesti, jud. Braila”2019/06/19
HCL 31/2019privind aprobarea documentatiei tehnice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Proiect si executie: Lucrari de executie teren sport – gazon artificial, sat Albina, com. Tichilesti, jud. Braila”2019/06/19
HCL 30/2019privind atribuirea in folosinta gratuita a suprafetei de 1mp apartinand domeniului public al comunei Tichilesti catre Societatea de Distribuitie a Energiei Muntenia Nord SA prin Sucursala de Distributie a Energiei Electrice Braila2019/05/22
HCL 29/2019privind aprobarea documentatiei tehnice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Lucrari de imbracare asfaltica platforma curte interioara Primaria comunei Tichilesti”2019/05/22
HCL 28/2019privind aprobarea documentatiei tehnice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Construire garaj”2019/05/22
HCL 27/2019privind aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului comunei Tichilesti, la data de 31.12.20182019/05/22
HCL 26/2019privind aprobarea contului de executie al bugetului local si al bugetului activitatilor finantate intregral din venituri proprii pe anul 20182019/05/22
HCL 24/2019privind avizarea documentelor necesare demararii procedurii de licitatie publica organizata in vederea atribuirii contractului de concesiune „Delegarea gestiunii serviciului de transport deseuri menajere de la punctele de colectare din jud. Braila si depozitarea acestora la depozitul ecologic Muchea”, mandatarea Primarului pentru a vota documentatia si mandatarea Asociatiei pentru derularea procedurii de atribuire publica a contractului2019/04/10
HCL 23/2019privind avizarea Propunerii de modificare si completare la – Partea comuna – a Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apa si de Canalizare – Actualizat – aprobat prin Hotarara nr. 2 din 26.03.2018 a Adunarii Generale  a Asociatiei2019/04/10
HCL 22/2019privind avizarea modificarii si a formei actualizate, a unor Anexe la Caietele de Sarcini ale activitatii de transport a apei brute si a apei potabile, de inmagazinare a apei potabile si de distributie a apei potabile in Aria Delegata – UAT comuna Tichilesti2019/04/10
HCL 21/2019privind aprobarea Actului aditional nr.16 – avand ca obiect modificarea si completarea unor prevederi din Dispozitii Generale si din Dispozitii Speciale – Partea comuna – din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare nr. 670 din 10.09.2009 – Modificat si completat Iulie 20182019/04/10
HCL 20/2019privind aprobarea Planului de actiune pentru anul 2019 in vederea implementarii Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale acordate la nivelul comunei Tichilesti, jud. Braila2019/04/10
HCL 19/2019privind aprobarea finantarii din execedentul bugetului local al anului precedent a sectiunii de dezvoltare cu suma de 3.182.000,0lei, precum si acoperirea temporara a golurilor de casa a sectiunii de functionare cu suma de 126.936,05 pentru anul 20192019/04/10
HCL 18/2019privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli, a bugetului activitatilor finantate integral din venituri proprii si a programului anual de achizitii publice pentru anul 20192019/04/10
HCL 17/2019privind aprobarea devizului general si a indicatorilor tehnico-economici actualizati dupa aplicarea prevederilor art. 71 alin (1) din OUG nr. 114/2018 privind obiectivul de investitii „Reconfigurare partiala, refunctionalizare si amenajare curte interioara – Scoala Gimnaziala Tichilesti”2019/03/04
HCL 16/2019privind aprobarea devizului general si a indicatorilor tehnico-economici actualizati dupa aplicarea prevederilor art. 71 alin (1) din OUG nr. 114/2018 privind obiectivul de investitii „Reabilitarea drumurilor din comuna Tichilesti, jud. Braila – extindere etapa II”2019/03/04
HCL 15/2019privind aprobarea devizului general si a indicatorilor tehnico-economici actualizati dupa aplicarea prevederilor art. 71 alin (1) din OUG nr. 114/2018 privind obiectivul de investitii „Reabilitarea strazilor din sat Albina, comuna Tichilesti, jud. Braila”2019/03/04
HCL 14/2019privind aprobarea decontarii din bugetul local a contributiilor pentru economia circulara pentru deseurile municipale, destinate a fi eliminate prin depozitare conform OUG nr. 74/20182019/02/18
HCL 13/2019privind aprobarea reactualizarii Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor al comunei Tichilesti2019/02/18
HCL 12/2019privind reorganizarea serviciului voluntar pentru situatii de urgenta de la nivelul comunei Tichilesti2019/02/18
HCL 11/2019privind aprobarea cofinantarii obiectivului de investitii „Extindere retea distributie gaze naturale in comuna Tichilesti, jud. Braila, str. Tudor Arghezi”2019/02/18
HCL 10/2019privind aprobarea devizului general actualizat, a indicatorilor tehnico-economici dupa atribuirea contractului de achizitie publica pentru obiectivul de investitii „Reconfigurare partiala, refunctionalizare si amenajare curte interioara – Scoala Gimnaziala Tichilesti”2019/02/18
HCL 9/2019privind aprobarea sumei de 110.000lei din excedentul bugetului local al anului precedent pentru acoperirea golului de casa al sectiunii de functionare pe anul 20192019/02/18
HCL 7/2019privind aprobarea planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca ce se vor efectua de catre persoanele apte de munca beneficiare de ajutor social2019/01/28
HCL 6/2019privind transmiterea in folosinta gratuita a Infrastructurii secundare de irigatii apartinand domeniului privat al comunei Tichilesti catre OUAI ISIFLOR SPP 18-19 Tichilesti2019/01/28
HCL 5/2019privind trecerea in domeniul privat al comunei Tichilesti a Infrastructurii de irigatii fara propietar, care consta in antene de irigatii si hidranti aferenti acestora2019/01/28
HCL 4/2019privind aprobarea retelei scolare la nivelul comunei Tichilesti, pentru anul scolar 2019-20202019/01/28
HCL 3/2019privind stabilirea salariilor de baza incepand cu data de 01.01.2019 pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tichilesti2019/01/28
HCL 2/2019privind aprobarea Actului constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de utilitati publice „Braila Gaz”2019/01/28
HCL 1/2019privind aprobarea acoperirii din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare in suma de 621.185,78 lei, pentru anul 20192019/01/28
HCL 51/2018privind aprobarea taxei de habitat2018/12/17
HCL 50/2018privind aprobarea obiectivului „Servicii de colectare a deseurilor menajere din comuna Tichilesti, jud. Braila si transferul acestora in containere amplasate la punctul de colectare Tufesti, jud. Braila”2018/12/17
HCL 49/2018privind stabilirea impozitelor si taxelor locale aplicabile in anul fiscal 20192018/12/17
HCL 48/2018privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice, a programului anual de achizitii publice pentru anul 20192018/12/17
HCL 47/2018privind aprobarea modificarii bugetului local de venituri si cheltuieli, a bugetului activitatilor finantate integral din venituri proprii si a programului anual de achizitii publice2018/12/17
HCL 46/2018privind darea in administrare a imobilului „Vestiare teren sport” situat in comuna Tichilesti, str. Liviu Rebreanu nr. 21 catre Asociatia Club Sportiv „Dunarea Tichilesti”2018/11/28
HCL 45/2018privind aprobarea insusirii inventarului actualizat al bunurilor care apartin domeniului public al comunei Tichilesti2018/11/28
HCL 44/2018privind acordarea unui mandat special Primarului in calitate de reprezentant legal al Comunei Tichilesti, in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Eco Dunarea” Braila2018/11/28
HCL 42/2018privind aprobarea devizului general actualizat, a indicatorilor tehnico-economici si documentatie tehnice – faza PT pentru obiectivul de investitii „Reabilitarea strazilor din sat Albina, comuna Tichilesti, jud. Braila”2018/10/30
HCL 41/2018privind aprobarea modificarii bugetului local de venituri si cheltuieli si a programului anual de achizitii publice pe anul 20182018/10/30
HCL 40/2018privind modificarea si completarea anexei 3 a HCL nr. 54/21.12.2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale aplicabile in anul fiscal 20182018/09/27
HCL 39/2018privind transmiterea catre Societatea de Distributie a Energiei Electrice Muntenia Nord SA – Sucursala de Distributie a Energiei Electrice Braila si succesorii legali ai acesteia, in folosinta gratuita, prin contract de comodat, a unor capacitati energetice de pe str. Andrei Muresan si Lucian Blaga, loc. Tichilesti, jud. Braila, pe durata de viata a instalatiilor energetice2018/09/27
HCL 38/2018privind aprobarea insusirii inventarului actualizat al bunurilor care apartin domeniului public al comunei Tichilesti2018/09/27
HCL 37/2018privind aprobarea modificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 20182018/09/27
HCL 36/2018privind insusirea inventarului bunurilor apartinand sistemului public de alimentare cu apa si aprobarea apartenentei la domeniul public al comunei Tichilesti a bunurilor de retur inventariate2018/08/30
HCL 35/2018privind aprobarea insusirii inventarului actualizat al bunurilor care apartin domeniului public al comunei Tichilesti2018/08/30
HCL 34/2018privind aprobarea modificarii bugetului local de venituri si cheltuieli si a programului anual de achizitii publice pe anul 20182018/08/30
HCL 32/2018privind modificarea si completarea HCL nr. 38/15.10.2015 privind transmiterea suprafetei de 7253mp, teren arabil situat in T57, P160/3 si P161/2 din domeniul public al comunei Tichilesti si administrarea Consiliului local Tichilesti in domeniul public al statului si administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Dunarea” al judetului Braila in vederea realizarii obiectivului „Amenajare sediu detasamentul 2 de pompieri Braila”2018/07/30
HCL 31/2018privind aprobarea modificarii bugetului local de venituri si cheltuieli si a programului anual de achizitii publice pe anul 20182018/07/30
HCL 30/2018privind aprobarea devizului general actualizat, a indicatorilor tehnico-economici dupa atribuirea contractului de achizitie publica pentru obiectivul de investitii „Reabilitarea strazilor din sat Albina, comuna Tichilesti, jud. Braila”2018/07/30
HCL 29/2018privind aprobarea devizului general actualizat, a indicatorilor tehnico-economici dupa atribuirea contractului de achizitie publica pentru obiectivul de investitii „Reabilitarea drumurilor din comuna Tichilesti, jud. Braila – extindere etapa II”2018/07/30
HCL 28/2018privind aprobarea organigramei si a statului de functii din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tichilesti2018/07/30
HCL 27/2018privind aprobarea cooperarii intre Consiliul Judetean Braila si Consiliul Local Tichilesti, jud. Braila in vederea schimbului de date, accesului si utilizarii aplicatiei informatice de tip GIS implementata la nivelul Consiliului Judetean Braila2018/07/30
HCL 26/2018privind aprobarea Actului aditional nr.7 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr. 670 din 10.09.20092018/07/30
HCL 25/2018privind aprobarea necesitatii si oportunitatii proiectului de investitii „Dotarea cu utilaje pentru Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Tichilesti, jud. Braila”2018/06/25
HCL 24/2018privind aprobarea asocierii Comunei Tichilesti, prin Consiliul local Tichilesti, cu Judetul Braila, prin Consiliul judetean Braila, pentru cofinantarea si realizarea lucrarilor privind obiectivul de investitii „Proiectare si executie „Extindere sistem video de supraveghere in com. Tichilesti, jud. Braila”2018/06/25
HCL 23/2018privind aprobarea documentatiei tehnice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii Proiectare si executie „Extindere sistem video de supraveghere in com. Tichilesti, jud. Braila”2018/06/25
HCL 22/2018privind aprobarea modificarii bugetului local de venituri si cheltuieli si a programului anual de achizitii publice2018/06/25
HCL 21/2018privind aprobarea cofinantarii obiectivului de investitii „Extindere retea distributie gaze naturale in comuna Tichilesti, jud. Braila, str. Nicolae Labis si Anton Pann”2018/05/30
HCL 20/2018privind aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului comunei Tichilesti, la data de 31.12.20172018/05/30
HCL 19/2018privind aprobarea contului de executie al bugetului local si al bugetului activitatilor finantate intregral din venituri proprii pe anul 20172018/05/03
HCL 18/2018privind aprobarea modificarii bugetului local de venituri si cheltuieli si a programului anual de achizitii publice pe anul 20182018/05/03
HCL 16/2018privind aprobarea cofinantarii obiectivului de investitii „Extindere retea distributie gaze naturale in comuna Tichilesti, jud. Braila, str. Victor Eftimiu”2018/04/25
HCL 15/2018privind insusirea variantei finale a proiectului de stema a comunei Tichilesti2018/04/25
HCL 14/2018privind aprobarea asocierii Comunei Tichilesti, prin Consiliul local Tichilesti, cu Judetul Braila, prin Consiliul judetean Braila, pentru cofinantarea si realizarea lucrarilor privind obiectivul de investitii „Modernizare iluminat stradal in com. Tichilesti, jud. Braila”2018/04/25
HCL 13/2018privind aprobarea organigramei si a statului de functii din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tichilesti2018/03/22
HCL 12/2018privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Compartimentului de Asistenta Sociala la nivelul comunei Tichilesti2018/03/22
HCL 11/2018privind aprobarea documentatiei tehnice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Modernizare iluminat stradal in com. Tichilesti, jud. Braila”2018/03/22
HCL 10/2018privind aprobare finantarii Asociatiei Club Sportiv „Dunarea Tichilesti” cu suma de 40.000lei din bugetul local2018/03/22
HCL 9/2018privind aprobarea finantarii din execedentul bugetului local al anului precedent a sectiunii de dezvoltare cu suma de 2.935.291,06lei, pentru anul 20182018/03/22
HCL 4/2018privind aprobarea planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca ce se vor efectua de catre persoanele apte de munca beneficiare de ajutor social2018/01/31
HCL 3/2018privind stabilirea salariilor de baza incepand cu data de 01.01.2018 pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tichilesti2018/01/31
HCL 2/2018privind aprobarea taxei de habitat2018/01/31
HCL 1/2018privind aprobarea obiectivului „Servicii de colectare a deseurilor menajere din comuna Tichilesti, jud. Braila si transferul acestora in containere amplasate la punctul de colectare Tufesti, jud. Braila”2018/01/31
HCL 56/2017privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice, a programului anual de achizitii publice pentru anul 20182017/12/21
HCL 55/2017privind aprobarea retelei scolare la nivelul comunei Tichilesti, pentru anul scolar 2018-20192017/12/21
HCL 54/2017privind stabilirea impozitelor si taxelor locale aplicabile in anul fiscal 20182017/12/21
HCL 53/2017privind aprobarea modificarii bugetului local de venituri si cheltuieli si a programului anual de achizitii publice2017/12/21
HCL 52/2017privind aprobarea insusirii inventarului actualizat al bunurilor care apartin domeniului public al comunei Tichilesti2017/11/29
HCL 51/2017privind aprobarea modificarii bugetului local de venituri si cheltuieli si a programului anual de achizitii publice2017/11/29
HCL 50/2017privind aprobarea Programului privind stabilirea masurilor pentru eficientizarea inscrierii datelor in Registrul Agricol2017/11/20
HCL 49/2017privind aprobarea Actului aditional nr.6 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr. 670 din 10.09.20092017/11/20
HCL 48/2017privind acordarea unui mandat special Primarului in calitate de reprezentant legal al Comunei Tichilesti, in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Eco Dunarea” Braila2017/11/20
HCL 47/2017privind aprobarea modificarii bugetului local de venituri si cheltuieli si a programului anual de achizitii publice2017/11/20
HCL 44/2017privind aprobarea Listei de Investitii Prioritare pe sistemele de alimentare cu apa si a Listei de Investitii Prioritare pe sistemele de apa uzata in perioada de programare 2014-2020 – actualizat (august 2017), care se vor realiza prin Programul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din judetul Braila in perioada 2014-20202017/10/31
HCL 43/2017privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a comunei Tichilesti pentru perioada 2014-20202017/10/31
HCL 42/2017privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si asigurarea finantarii de la bugetul local pentru cheltuieli neeligibile privind obiectivul de investitii „Reconfigurare partiala, refunctionalizare si amenajare curte interioara – Scoala Gimnaziala Tichilesti”2017/10/31
HCL 41/2017privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si asigurarea finantarii de la bugetul local pentru cheltuieli neeligibile privind obiectivul de investitii „Reabilitarea drumurilor din comuna Tichilesti, jud. Braila – extindere etapa II”2017/10/31
HCL 40/2017privind aprobarea modificarii bugetului local de venituri si cheltuieli si a programului anual de achizitii publice2017/10/31
HCL 39/2017privind aprobarea cotizatiei comunei Tichilesti la Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania – Filiala judeteana Braila, pentru anul 20172017/09/29
HCL 38/2017privind modificarea punctelor 3 si 5 din anexa nr. 3 a HCL nr. 56/16.12.2016 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale aplicabile in anul fiscal 20172017/09/29
HCL 37/2017privind acordarea unui mandat special Primarului in calitate de reprezentant legal al Comunei Tichilesti, in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Eco Dunarea” Braila2017/09/29
HCL 36/2017privind aprobarea modificarii bugetului local de venituri si cheltuieli, a bugetului activitatilor finantate integral din venituri proprii si a programului anual de achizitii publice2017/09/29
HCL 35/2017privind aprobarea modificarii bugetului local de venituri si cheltuieli si a programului anual de achizitii publice2017/08/16
HCL 30/2017privind aprobarea modificarii bugetului local de venituri si cheltuieli si a programului anual de achizitii publice2017/07/27
HCL 29/2017privind aprobarea organigramei si a statului de functii din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tichilesti2017/06/28
HCL 28/2017privind aprobarea documentatiei tehnice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Sistem video de supraveghere in com. Tichilesti, jud. Braila”2017/06/28
HCL 27/2017privind aprobarea documentatiei tehnice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Lucrari de construire vestiare teren sport in com. Tichilesti, jud. Braila”2017/06/28
HCL 26/2017privind aprobarea asocierii Comunei Tichilesti, prin Consiliul local Tichilesti, cu Judetul Braila, prin Consiliul judetean Braila, pentru cofinantarea si realizarea lucrarilor privind obiectivele de investitii „Lucrari de construire vestiare teren sport in comuna Tichilesti, jud. Braila” si „Sistem video de supraveghere in comuna Tichilesti, jud. Braila”2017/06/28
HCL 25/2017privind aprobarea modificarii bugetului local de venituri si cheltuieli si a programului anual de achizitii publice2017/06/28
HCL 24/2017privind aprobarea modificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 20172017/05/29
HCL 23/2017privind aprobarea contului de executie al bugetului local si al bugetului activitatilor finantate intregral din venituri proprii pe anul 20162017/05/29
HCL 22/2017privind aprobarea presedintelui de sedinta2017/05/29
HCL 21/2017privind aprobarea reactualizarii Consiliului Comunitar Consultativ la nivelul comunei Tichilesti si aprobarea Regulamentului de organizare si functionarea a acestuia, avand ca scop sprijinirea activitatii de asistenta sociala si protectia copilului2017/04/27
HCL 20/2017privind aprobarea Planului Urbanistic General al comunei Tichilesti si a Regulamentului local de Urbanism2017/04/27
HCL 19/2017privind aprobarea Actului aditional nr. 2/2017 cu privire la modificarea Documentului de pozitie si avizarea documentelor necesare demararii procedurii de licitatie publica organizata in vederea atribuirii Contractului de delegare a gestiunii activitatilor pentru colectare si transport a deseurilor municipale in jud. Braila si a activitatii de maturat, spalat, stropit  si intretinere cai publice in Municipiul Braila din cadrul „Sistemului de management integrat al deseurilor” in jud. Braila, mandatarea Primarului pentru a vota documentele mentionate, precum si mandatarea Asociatiei pentru demararea …2017/03/23
HCL 18/2017privind aprobare finantarii Asociatiei Club Sportiv „Dunarea Tichilesti” cu suma de 40.000lei din bugetul local2017/03/23
HCL 17/2017privind aprobarea finantarii din excedentul bugetului local al anului precedent a sectiunii de dezvoltare cu suma de 2.110.581lei, pentru anul 20172017/03/23
HCL 16/2017privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli, a bugetului activitatilor finantate integral din venituri proprii si a Programului anual de achizitii publice pentru anul 20172017/03/23
HCL 15/2017privind aprobarea proiectului tehnic, a devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Reconfigurare partiala, refunctionalizare si amenajare curte interioara – Scoala Gimnaziala Tichilesti”2017/03/09
HCL 14/2017privind aprobarea presedintelui de sedinta2017/03/09
HCL 13/2017privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) „Balta mica a Brailei”2017/02/23
HCL 12/2017privind aprobarea reactualizarii Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor al comunei Tichilesti2017/02/23
HCL 11/2017privind aprobarea obiectivului de investitii si a devizului general pentru „Reabilitarea drumurilor in comune Tichilesti, jud. Braila – extindere etapa II”2017/02/23
HCL 10/2017privind aprobarea taxei de habitat2017/02/23
HCL 9/2017privind aprobarea obiectivului „Servicii de colectare a deseurilor menajere din comuna Tichilesti, jud. Braila si transferul acestora in containere amplasate la punctul de colectare Tufesti, jud. Braila”2017/02/23
HCL 8/2017privind modificarea si completarea HCL nr. 47/28.09.2016, privind infiintarea Asociatiei Club Sportiv „Dunarea Tichilesti” la nivelul comunei Tichilesti, cu participarea Consiliului local al Comunei Tichilesti si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare2017/01/20
HCL 7/2017privind insusirea Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii administrativ2017/01/20
HCL 6/2017privind aprobarea devizului general actualizat, a indicatorilor tehnico-economici si cofinantarea de la bugetul local privind investitia „Reabilitarea strazilor din sat Albina, comuna Tichilesti, jud. Braila”2017/01/20
HCL 5/2017privind atribuirea in folosinta gratuita a suprafetei de 6mp apartinand domeniului public al comunei Tichilesti catre Societatea de Distribuitie a Energiei Muntenia Nord SA prin Sucursala de Distributie a Energiei Electrice Braila2017/01/20
HCL 4/2017privind aprobarea planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca ce se vor efectua de catre persoanele apte de munca beneficiare de ajutor social2017/01/20
HCL 3/2017privind aprobarea devizului general actualizat, a indicatorilor tehnico-economici si cofinantarea de la bugetul local privind investitia „Reabilitarea drumurilor in comuna Tichilesti, jud. Braila”2017/01/20
HCL 2/2017privind acordarea unui mandat special Primarului in calitate de reprezentant legal al Comunei Tichilesti, in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Eco Dunarea” Braila2017/01/20
HCL 1/2017privind aprobarea acoperirii definitive din execedentul bugetului local al anului precedent, a deficitului sectiunii de dezvoltare cu suma de 301.079,06lei2017/01/20
HCL 56/2016privind stabilirea impozitelor si taxelor locale aplicabile in anul fiscal 20172016/12/16
HCL 31/2011 privind aprobarea insusirii inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al comunei Tichilesti2011/08/31
HCL 10/2011 privind concesionarea prin incredintare directa a terenului in suprafata de 2195mp, d-lui Davidescu Nastase, aferent constructiilor propietate personala2011/03/31
HCL 35/2010privind atribuirea de denumiri strazilor din satele componente ale comunei Tichilesti, jud. Braila2010/10/25
HCL 34/2009privind atribuirea de denumiri strazilor din satele componente ale comunei Tichilesti, jud. Braila2009/09/28

Comments are closed.